Home / ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางอนงค์ พูนแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวงจันทร์ ชอบมี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวประไพร์ ทะนงอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางศิริวรรณ นาคินชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริภัทรา มูลศรีแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุเนตร กองม่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายทักศิลป์ ตุใยรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเอกชัย หมอกไชย
ครู ชำนาญการ

นายขวัญชัย เจริญเนตร
ครู ชำนาญการ

นางสาวบุญศิริ ดัดตนรัมย์
ครู ชำนาญการ

นางสาวพรประภา พวงบุรี
ครู

นางสาวอัจฉรา ลักขษร
ครู

นายอภิสิทธิ์ นามวงษา
ครู

นางจิราภรณ์ ปลื้มพันธ์
ครู

นายเทวัณ หอมดี
ครู

นางสาวโสภิดา ทิพย์โลหิต
ครู
นางสาวสุภาวดี ห่วงประโคน
ครู

นายเกริกธนินต์ แก้วสุข
ครู

นายชัยวิชิต เที่ยงธรรม
ครู

นายการัญ ประสมทรัพย์
ครู

นายบัวภา มูลมณี
ครู (พนักงานงานราชการ)

นางสาวมัทนียา มูลศรีแก้ว
ครู (พนักงานงานราชการ)

นายปรีชา ปลื้มพันธ์
ครู (พนักงานงานราชการ)

นายชนาวัฒน์ นมัสศิลา
ครู (พนักงานงานราชการ)

นายปรีชา สว่างไธสง
ครู (พนักงานงานราชการ)

นางสาวกมลชนก โพธิขำ
ครู (พนักงานงานราชการ)

นายยุทธกร พรหมกัลป์
ครูธุรการ

นายสวรรค์ ปุงไธสง
นักการภารโรง