รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1031260900
รหัส Smis 8 หลัก :  31042013
รหัส Obec 6 หลัก :  260900
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  อุดมอักษรพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  UDOMAKSORN.
ที่อยู่ :  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหญ้าคา
ตำบล :  บ้านดู่
อำเภอ :  นาโพธิ์
จังหวัด :  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :  31230
โทรศัพท์ :  044-634-766
โทรสาร : 044-634-766
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  18 พฤษภาคม 2536
อีเมล์ :  info@udomaksorn.ac.th
เว็บไซต์ :  http://www.udomaksorn.ac.th
  เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.) 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :  สหวิทยาเขตพุทไธสง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  บ้านดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:     93 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     13 กม.