Home / ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260900
รหัส Smis 8 หลัก :
  31042013
รหัส Obec 6 หลัก :
  260900
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อุดมอักษรพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  UDOMAKSORN.
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหญ้าคา
ตำบล :
  บ้านดู่
อำเภอ :
  นาโพธิ์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31230
โทรศัพท์ :
  044634766
โทรสาร :
  044634766
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤษภาคม 2536
อีเมล์ :
  udomaksorn@udomaksorn.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตพุทไธสง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  93 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:56:04 น.
)

 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
21
17
38
2
ม.2
35
22
57
2
ม.3
22
26
48
2
รวมมัธยมต้น
78
65
143
6
ม.4
26
26
52
2
ม.5
21
33
54
2
ม.6
31
20
51
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
78
79
157
6
รวมทั้งหมด
156
144
300
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
หญ้าคา ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านโนนตาล ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านนาเหล็ก ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านนาแพง ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านนาแพง ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านนาแพง ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านโนนม่วง ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านนาแค ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านโนนม่วง ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านหัวช้าง ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านขามป้อม ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์