ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ 0 0 0 0
อบ.1 0 0 0 0
อบ.2 0 0 0 0
รวม อบ. 0 0 0 0
ป.1 0 0 0 0
ป.2 0 0 0 0
ป.3 0 0 0 0
ป.4 0 0 0 0
ป.5 0 0 0 0
ป.6 0 0 0 0
รวมประถม 0 0 0 0
ม.1 21 17 38 2
ม.2 35 22 57 2
ม.3 22 26 48 2
รวมมัธยมต้น 78 65 143 6
ม.4 26 26 52 2
ม.5 21 33 54 2
ม.6 31 20 51 2
ปวช.1 0 0 0 0
ปวช.2 0 0 0 0
ปวช.3 0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 78 79 157 6
รวมทั้งหมด 156 144 300 12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561