Home / รอบรั้วประดู่ขาว / การงดใช้พื้นที่ภายในสถานศึกษาชั่วคราว

การงดใช้พื้นที่ภายในสถานศึกษาชั่วคราว

About admin

Check Also

ประกาศโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม เรื่อง แนวทางการระดมทุนเพื่อสมทบกองทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID ๑๙ )