• Merry christmas and happy new year 2020

  • กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ในโรงเรียนเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

  • ปรับปรุงและทำความสะอาดตู้นำดื่ม